Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Usvojen Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Skupština Srbije usvojila je 19. aprila 2018. godine Zakon o planskom sitemu Republike Srbije („Sl. glasnik RSˮ broj 30/18).

U koordinaciji sa svim relevantnim institucijama i kroz široki konsultativni proces (državni organi, poslovni sektor, OCD i lokalne vlasti), koji je trajao tokom tri godine, Vlada je pripremila paket regulative koji uređuje planski sistem u Republici Srbiji (Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije i dve uredbe: Predlog uredbe o metodologiji za upravljanje javnim politikama i Predlog uredbe o metodologiji za izradu srednjeročnih planova organa državne uprave, koje će uslediti nakon usvajanja zakona.)

Cilj ovog Zakona i podzakonskih akata je uspostavljanje efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja, koje pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije i sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ovaj Zakon uvodi sistem odgovornosti za rezultate i stvara okvir za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi.

Zakon donosi nekoliko značajnih novina koje se odnose na mogućnost učešća organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika u Republici Srbiji:

  • njime je predviđena značajna odredba (član 3.) koja se odnosi na učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika i to kroz ostvarivanje načela javnosti i partnerstva, koje podrazumeva da se javne politike utvrđuju u okviru transparentnog i konsultativnog procesa, odnosno da se kako tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, tako i tokom analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva;
  • predviđeno je da inicijativu za izmenu, izradu i usvajanje dokumenta javnih politika nadležnom predlagaču mogu da podnesu i udruženja odnosno druge organizacije civilnog društva (član 30.);
  • uvodi se i obaveza sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta javnih politika (član 34.), koja podrazumeva da je nadležni predlagač dužan da omogući učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija, koje sprovodi tokom izrade dokumenta javnih politika, što podrazumeva i udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva.

Zakon počinje da se primenjuje istkekom roka od 6 meseci od dana stupanja na snagu (27. aprila 2018. godine).

Šira informacija o zakonu može se naći na internet stranici Republičkog sekretarijata za javne politike.

Zakon o planskom sistemu

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.