Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Usvojena Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (Uredba), na 130. sednici održanoj 31. januara 2019. godine. Uredba je objavljena 8. februara 2019. godine u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 8/18, i stupila je na snagu 16. februara 2019. godine.

Uredba predstavlja podzakonski akt donet na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (člana 51.). Navedenom uredbom ujednačava se proces planiranja, izrade i usvajanja propisa i dokumenata javnih politika na svim nivoima, što će za rezultat imati njihovu kvalitetniju i efikasniju primenu. Takođe, usvajanjem ove uredbe ustanovljeni su mehanizmi za sistemsko sprečavanje usvajanja neefikasnih propisa i dokumenata koji ne zadovoljavaju propisane standarde i kriterijume.

Uredbe prepoznaje ulogu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom kada je u pitanju učešće zainteresovanih strana u izradi dokumenta javne politike/propisa (član 43.) i to na način da Kancelarija može predložiti državnom organu, koji je predlagač dokumenta javne politike/propisa da u radnu grupu uključi određene zainteresovane strane i ciljne grupe koje su učestvovale u konsultacijama, a u cilju uvažavanja rezultata istih u postupku izrade dokumenta javne politike/propisa.

Uredba ima i značajne efekte na organizacije civilnog društva (OCD) i iz razloga što se omogućava uključivanje organizacija civilnog društva u proces formulisanja javne politike, odnosno izrade propisa u najranijoj fazi, a u zavisnosti od njihove prirode, opsega i potencijalnih efekata(član 42.).

Istim članom propisana je mogućnost Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) da sugeriše predlagaču dokumenta javne politike/propisa da primeni određeni metod konsultacija, ako oceni da nije obezbeđena reprezentativnost učesnika konsultacija. Ono što je posebno značajna novina je to da osim RSJP inicijativu za podnošenje takvog predloga može podneti bilo koja zainteresovana strana, uključujući tu i OCD, čije inicijative RSJP prikuplja u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

Takođe, značajnu novinu u Uredbi predstavlja i uvođenje obaveze državnih organa da u izveštaju o sprovedenoj javnoj raspravi između ostalog navedu i podatke o učešću organizacija civilnog društva i u javnoj raspravi, kao i o tome na koji način su sugestije ugrađene u predlog dokumenta javne politike i ako nisu, iz kojih razloga to nijeučinjeno.

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.