Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Vlada usvojila Uredbu o finansiranju projekata i programa udruženja

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (Uredba), na 55. sednici održanoj 1. marta 2018. godine. Uredba je objavljena 5. marta 2018. godine u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 16/2018, i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Uredba je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, i predstavlja podzakonski akt Zakona o udruženjima. Uredbom se uređuju uslovi, kriterijumi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Imajući u vidu značaj ovog propisa za civilno društvo, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je tokom prošle godine aktivno učestvovala u radu Posebne radne grupe za izradu teksta nacrta Uredbe, i pružila podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prilikom sprovođenja dva kruga konsultativnog procesa sa organizacijama civilnog društva o pomenutoj Uredbi.

Osnovne izmene Uredbe ogledaju se u povećanju transparentnosti procesa dodele sredstava počev od planiranja dodele, uvođenjem obaveze objavljivanja godišnjeg plana raspisivanja javnih konkursa najkasnije do 31. januara i dostavljanja informacija Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, koja objavljuje Kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa na svojoj internet stranici.

Uredbom se uvode brojne antikoruptivne mere koje se prvenstveno ogledaju u definisanju sukoba interesa i mera za sprečavanje sukoba interesa kako kod članova Komisije, tako i kod korisnika sredstava.

Zatim, preciznije su uređeni rokovi za sprovođenje procedure javnih konkursa, onih koji se odnose na mogućnost uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju (tri radna dana), kao i rokova za podnošenje prigovora na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa (osam dana). Takođe, uvodi se obaveza nadležnog organa da odluka koju donese po prigovoru mora biti obrazložena.

Transparentnost procesa je obezbeđena i proširivanjem liste glasila na kojima se objavljuje podaci o javnom konkursu i rezultatima konkursa: zvanična internet stranica i oglasna tabla nadležnog organa kao i portal e‒Uprava.

Značajna novina je mogućnost uključivanja odnosno imenovanja i predstavnika stručne javnosti u komisiju za sprovođenje konkursa, odnosno mogućnost angažovanja stručnjaka za pojedine oblasti radi pripreme analize o uspešnosti, kvalitetu i ostvarenju ciljeva programa koji se realizuju.

Uredba preciznije uređuje obaveze koje korisnik sredstava ima prilikom potpisivanja ugovora, kao i obaveze izveštavanja tokom realizacije programa.

Definisane su metode praćenja realizacije podržanih programa, odnosno izveštavanje. Tačnije, Uredba prepoznaje moguće mehanizme za praćenje realizacije programa (izveštavanje, monitoring posete, prikupljanje informacija i sl.) od strane nadležnog organa, kao i mogućnosti i način preraspodele odobrenog iznosa sredstava. Preciznije je uređeno i postupanje u slučaju nepravilnosti, odnosno nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

Transparentnost procesa je obezbeđena i u pogledu obaveze informisanja javnosti o rezultatima sprovedenih konkursa putem izveštaja o realizovanoj finansijskoj podršci programima udruženja.

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.