Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Državna delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena.

Nakon prethodnog razmatranja državnog i alernativnih izveštaja i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga sa delegacijom na pomenutom zasedanju, Komitet je 8. marta 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republika Srbija je, kao država članica, u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja prvenstveno usmeri pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja sa posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijem sprovođenju je potrebno izvestiti Komitet do marta 2021. godine.

Zaključna zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnom izveštajem Republike Srbije

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.